ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANSLUTNING

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANSLUTNA WEBBPLATSER

Dessa allmänna villkor gäller för alla vars webbplatser är anslutna till indexet, gemensamt kallat för parterna.

I detta avtal avses:

 • Tjänsten är en digital tjänst och som varje vecka publicerar besöksstatistik för nättjänstens anslutna webbplatser. Tjänsten administreras av Kantar Media Sweden AB.
 • Publicist eller Sajtägare – administrerar den webbplats som är ansluten till indexet och som nyttjar tjänsten enligt detta avtal. En Publicist eller Sajtägare kan exempelvis vara ett företag, organisation, förening eller en myndighet.
 • Webbplatsen eller Sajten – den till indexet anslutna webbplatsen/sajten.
 • Regelverket – de regler och villkor som gäller för Publicister eller Sajtägare och dess webbplatser som publicerar sin statistik på indexet. Regelverket finns på här.

På nedanstående villkor ansluter Publicisten eller Sajtägare följande webbplatser/sajter till tjänsten:

Tjänstens innehåll – Kantars förpliktelser

 • Kantar åtar sig att publicera statistik på kiaindex.se samt på Kantar Sifos webbplats och hos eventuella samarbetspartners. Åtagandet gäller endast under förutsättning att statistik levererats för ovan nämnda av Publicist eller Sajtägare och dess anslutna webbplatser från av indexets godkänd mätleverantör.
 • Om Publicist/Sajtägare eller webbplatsen inte följer Regelverket ska Kantar utreda saken på det sätt som föreskrivs i Regelverket.
 • Kantar  löser inte konflikter, situationer etc. som uppstår eller kan uppstå mellan olika Publicister/Sajtägare och dess anslutna webbplatser.
 • Kantar är medvetet om att Publicist och Sajtägare äger sina siffror avseende besöksstatistik på de sajter som omfattas av detta avtal. Som en del av Kantars åtagande gäller dock att Kantar har publiceringsrätt avseende siffror för Publicist eller Sajtägare listade på indexet.

Publicistens förpliktelser

 • Det åligger Publicist eller Sajtägare att säkerställa att statistik levereras från av Kantar godkänd mätleverantör för publicering på Tjänsten.
 • Det åligger Publicist eller Sajtägare att följa Regelverket och de mätregler som gäller. Publicist/Sajtägare är medveten om att ansluten webbplats kan ”nollställas” eller tas bort från Tjänsten om Regelverket inte efterlevs.
 • Om Publicist/Sajtägare genomför ändringar på den/de webbplatser som omfattas av detta avtal, såsom ändringar i mättaggar eller uppbyggnaden av webbplatsen (t.ex. genom trafikdrivande samarbete med andra webbplatser/sajter), ska ansvarig kontaktperson på Kantar kontaktas i god tid för att förändringen ska kunna godkännas.
 • Publicist/Sajtägare är medveten om och accepterar att Kantar Media Sweden AB som driver och äger tolkningsrätt av Regelverket tillsammans med aktuellt advisory board och dess direktiv vid varje tillfälle ska efterföljas av Publicist/Sajtägare.
 • Det åligger Publicist eller Sajtägare att i avstämning med Kantar att dennes publicering av trafiksiffror läggs på en tid och en veckodag som gagnar båda parter i detta avtal. Kantar har rätt att motsätta sig publicering om sådan skulle komma i konflikt med indexets publicering.

Pris

Priset för att utnyttja Tjänsten framgår på aktuell webbplats. Publicisten är medveten om och accepterar att priset kan förändras i samband med uppdateringar av tjänsten. Prisförändringar aviseras på webbplatsen i samband kostnadsförändringen, samt i e-post till ansluten publicist.

Årsavgiften faktureras halvårsvis i förskott.

Uppsägningstid

Dessa villkor gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om sex (6) månader. Om någon av parterna väsentligen bryter mot detta avtal eller Regelverket har den andre parten rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Tvistelösning

Uppstår tvist med anledning av dessa avtalsvillkor skall parterna i första hand försöka lösa tvisten i godo genom förhandlingar/överläggningar/diskussioner. För det fall parterna inte kan enas, skall tvisten lösas av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

 

Kantar Media Sweden AB        

        

ÖVRIGA VILLKOR FÖR WEBBPLATSEN

GDPR villkor 

Information om GDPR 

Som kund till Tjänsten som ägs av Kantar Media Sweden AB samlas vissa personuppgifter in och behandlas på olika sätt. Nedan följer information om behandlingen samt om rättigheter för dig som registrerad fysisk person.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:
Kantar Sifo AB, org.nr. 556060-1220
114 78 Stockholm

Vid frågor kontakta oss på:
info@kantarsifo.com

Medlem är:
Det företag som har ingått avtal om medlemskap i Tjänsten.

Medlemsrepresentant är:
Den/de fysiska personer som Kantar Sifo AB registrerar inom ramen för denna personuppgiftspolicy.

För ytterligare information om Kantar Sifo ABs hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Kantars dataskyddsombud.
Om du har synpunkter på hur Kantar Sifo AB hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.

Ändamål med behandlingen och laglig grund

Som kund till KIA-index som ägs av Kantar Sifo AB behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera medlemsförhållandet och för att Kantar Sifo AB ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig och ditt medlemsföretag/organisation/förening i enlighet med ingånget avtal om medlemskap.

Därutöver används uppgifterna för att Kantar Sifo AB ska kunna erbjuda anpassade erbjudanden till medlemmar och deras medlemsrepresentanter. Behandlingen grundas på det avtal eller det avtalsförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som medlemmen gör hos Kantar Sifo AB.

Marknadsföring skickas till medlemmar och dess representanter grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av Kantar Sifo AB.

All behandling som grundas på medlemsrepresentantens samtycke kan medlemsrepresentanten när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta Kantars dataskyddsombud.

Överföring av uppgifter

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till Kantar Sifo AB, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att Kantar Sifo AB ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot medlemmar samt i marknadsföringssyfte.

Överföringar till tredje land

Kantar Sifo AB strävar efter att inte överföra personuppgifter till ett land eller bolag/förening placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer Kantar Sifo AB vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda våra medlemsrepresentanters personuppgifter.

Lagring och gallring

Medlemsrepresentantens personuppgifter sparas så länge medlemförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter som registrerad

När Kantar Sifo AB samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

 • Begära ett utdrag över de personuppgifter Kantar Sifo AB behandlar samt på vilket sätt de behandlas;
 • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;
 • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att Kantar Sifo AB inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund;
 • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds; och
 • När dataskyddsförordningen börjar tillämpas nyttja rätten till dataportabilitet.

Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta Kantar Sifo AB/dataskyddsombudet

Säkerhet

Kantar Sifo AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Övrigt

Kantar Sifo ABs webbplatser kan innehålla olika bloggar, forum, wikis och andra social media-applikationer eller tjänster som tillåter dig att dela innehåll med andra användare (kollektivt ”Social Media-applikationer). Alla personuppgifter eller annan information som du bidrar med i någon social media-applikation kan läsas, inhämtas och användas av andra användare av denna social media-applikation, över vilka vi har lite eller ingen kontroll. Därför tar vi inget ansvar för någon annan användares användning eller missbruk av information som du bidragit med i någon social media-applikation.

Kantar Sifo AB
15 janauri 2020

 

Integritetspolicy avgransare_-_stycke

Vi värnar besökarnas integritet och följer därför en strikt integritetspolicy. Den förklarar hur vi samlar in och använder cookies och hur vi skyddar användarnas integritet. Om du har några frågor om denna hantering är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kantarsifo.com. För mer information om cookies, se www.minacookies.se.

Kiaindex.se är en produkt hos Kantar Media Sweden AB / Kantar Sifo AB som är ett helägt dotterbolag till Kantar, och ingår i Kantar TNS-gruppen. Kantar Sifo är Sveriges största leverantör av insikter till myndigheter, företag och organisationer. Resultaten från våra undersökningar utgör viktiga beslutsunderlag för våra kunder. Eftersom vi opererar inom en förtroendebransch, tas integritetsfrågor på största allvar hos Kantar Sifo. Informationen vi samlar in, bearbetas till statistik och anonymiseras före rapportering, såvitt du själv inte uttryckligen samtyckt till annat. Vi behandlar alla personuppgifter och enskilda svar konfidentiellt. Med denna policy, ämnar vi att förmedla varför du kan känna dig trygg med Kantar Sifos behandling av dina personuppgifter och vilka rättigheter du har, om vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

Vad som avses med en personuppgift är en uppgift som kan identifiera en levande individ, t.ex.: Namn, identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress, lokaliseringsuppgift, nätidentifierare, bilder eller videofilmer.

Vad är en behandling av en personuppgift?

Varje åtgärd eller kombination av åtgärder som utförs med personuppgifter är att anse som en behandling, oberoende om de utförs automatiserat eller manuellt. Exempel på behandlingar av personuppgifter som vi på Kantar Sifo gör är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning samt användning. Begränsning, radering eller förstöring är andra exempel som också utgör behandlingar.

Vilka personuppgifter behandlar vi och för vilka ändamål?

Kantar Sifo genomför på Kiaindex.se ingen personuppgiftsinsamling. Däremot har vi cookies på webbplatsen för analys av webbplatsens besökstrafik.

 

avgransare_-_stycke

Användning av cookies och andra mätverktyg

Cookies är små textfiler som lagras på din dator, smartphone eller surfplatta, av en webbplats som tilldelar ett numeriskt användar-ID och lagrar viss information om din webbsökning. De används av webbutvecklare för att hjälpa användare att navigera sina webbplatser effektivt och utföra vissa funktioner. Webbplatsen skickar information till webbläsaren som då skapar en textfil. Varje gång användaren går tillbaka till samma webbplats hämtar webbläsaren och skickar den här filen till webbplatsens server.

I vissa fall kan vi använda valfria cookies/applikationer, för att undersöka exempelvis surfbeteende, men endast om du har uttryckt ditt samtycke till sådana cookies eller applikationer.

Som för de flesta online-undersökningar samlar vi viss information automatiskt och lagrar den i enkätdata. Denna information kan innehålla saker som Internet Protocol-adresser (IP-adress), webbläsartyp, operativsystem och datum/tidsstämpel.

Vi använder den här automatiskt insamlade informationen för att analysera trender som användarvänlighet och administrera webbplatsen, t.ex. för att optimera undersökningsupplevelsen beroende på din webbläsartyp. Vi kan också använda din IP-adress för att kontrollera om det har varit flera deltaganden i undersökningen från denna IP-adress.

Cookien hjälper till att känna igen vilken typ av innehåll och vilka sidor som besökts på våra webbplatser. Informationen som sparas kan vara uppgifter om hur våra läsare har surfat på och använt våra webbplatser, om vilken webbläsare våra läsare använder, vilka sidor våra läsare har varit inne på samt surfat mellan de olika webbplatserna som Kantar Sifo AB har ett samarbete med.

Vi använder cookies för att underlätta användningen av våra webbplatser. Vi använder besöktrafikdata i samlad/aggregerad form om användare/trafik och trafikleverantörer. Sådan data innehåller dock aldrig någon form av personlig information. Allt är anonymt. IP-adresser lagras inte i vår databas som lagrar beteende på webbplatsen, därför kan informationen om besökare aldrig kopplas samman med dennes identitet. Besökares IP-adress sparas av säkerhetsskäl endast i de fall då besökare själv aktivt registrerar sig på webbplatsen.

Syften:

 • Låta systemet känna igen återkommande användare för att kunna anpassa våra tjänster.
 • Beräkna och rapportera användarantal och trafik.
 • Underlätta för dig att röra dig på webbplatsen.
 • Bygga segment och målgrupper i marknadsföringssyfte och för att kunna rikta annonser.
 • Utveckla och förbättra webbplatsen genom att förstå hur den används.

Ibland använder vi tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar, underlätta annonshantering och för att förbättra funktionaliteten på webbplatsen. Vi använder ibland pixlar och genomskinliga gif-filer.

 

avgransare_-_stycke

Så förhindrar du att cookies lagras

 • Du kan radera cookies från din hårddisk när som helst, men detta gör att dina personliga inställningar försvinner.
 • Du kan också ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att cookies sparas på din hårddisk. Detta försämrar dock funktionaliteten på vissa webbsidor, kan förhindra tillgång till medlemssidor och göra att visst innehåll och vissa funktioner inte är tillgängliga.

 

Ändringar i denna policy

Vi uppdaterar vår sekretesspolicy regelbundet, och den kan ändras från en tid till annan. Vi kommer alltid att ha den mest aktuella policyn på denna webbsida. Vi registrerar överst i policyn när den senast reviderades.

 

Vårt dataskyddsombud är Gillie Abbotts-Jones och kan kontaktas via Sifosupport-mailen eller vår postadress.

Sifosupporten nås via mail på support@kantarsifo.com eller via telefon 0200-762 600. Eventuella klagomål kan ställas till denna support, eller direkt till Datainspektionen.

Vår postadress är Kantar Sifo AB, SE-114 78 Stockholm, och vår växeltelefon är 08-507 420 00.