Kvalitetskontroll

KIA-index har uppnått ett gott förtroende inom branschen för internetannonsering och är en självklar grundläggande mätstandard. Det är viktigt att bevara och vidareutveckla denna position.

Fel eller tveksamheter kan uppstå på följande tre nivåer:

  1. Mediets taggning av sajten samt även mediets organisation av sajten samt upplägget för trafikdrivande åtgärder.
  2. Själva mätningen via mediets valda mätleverantör.
  3. KIA-index val att tillåta flera alternativa mätleverantörer.

Alla alternativ måste beaktas. Vår erfarenhet säger att alternativ 1 nog är mest problematiskt eftersom en hastig och kreativ utveckling pågår med ständigt nya lösningar från mediernas sida. Det gäller att identifiera och modifiera problematiska nya förfaranden – men också ibland att anpassa KIA-index regler till en ny tids behov.

KIA-index bedömer att rejäl satsning på intern löpande kontroll kan få en mycket god effekt. Man kan säga att intern löpande kontroll och certifiering/revision kompletterar varandra eftersom de är bra på olika sätt och även har olika svagheter.

avgransare_-_stycke

Löpande intern kontroll

KIA-index kansli gör kontinuerligt och med växande insats en löpande kontroll av mediernas trafikdata. Fokus läggs där man kan misstänka eventuella problem. Till exempel kan stora eller plötsliga ändringar i ett eller flera av KIA-index nyckeltal ge en indikation om att en närmare undersökning behövs.

Undersökningen kan bland annat bestå i att tala med sajten och dess mätleverantör, undersöka allt som går att avläsa i sajtens källkod, söka efter diskutabla trafikdrivande källor med mera.

I första hand letar vi efter det som strider mot av KIA-index publicerade regler. Eftersom branschen är under hastig utveckling hinner regelverket inte alltid med verkligheten. Det är därför viktigt att spana efter nya förfaranden som skulle kunna snedvrida data på ett olämpligt sätt.