Mätleverantörer och mätregler

Mätning av grundläggande trafikdata för publicering på webbplatsen kombineras normalt med en omfattande granskning av webbstatistik, kallad Traffic Audit, vid kundens anslutning. I Traffic Audit ingår webbanalys av hela sajten och trafiken. Resultatet av detta revisionskoncept kan användas internt av sajten för att analysera, utveckla och optimera sin affärsverksamhet.

Olika mätleverantörer erbjuder system med varierande prestanda och kostnadsbild.

Tabellen nedan listar de mätleverantörer som är godkända att använda sig av för att koppla besökstrafik till webbplatsen.

GODKÄNDA MÄTLEVERANTÖRER TILL KIA-INDEX

Mätföretag Mätsystem Kontakt Egenskaper
TNS SIFO / Streamcount Webb, mobilwebb och appar. Johan Andersson Trafikmätning kopplad till Orvesto Internet panelmätning och annonshanteringssystem.
Mobil trafikmätning med tillgång till operatörsdata och med koppling till Orvesto Internet mobilpanel.
Google Analytics version 4 / GA4 Webb, mobilwebb och appar. Webbanalys. Gratis mätning via självservice. Måtten som används i indexet  på veckobasis är Total users, session_start+event count och page_view+event count. Kombineras för nyanslutna kunder med Kantar Media Audits koncept Traffic Audit – för verifiering av mätningen.

Applicerbart för Mediemyndighetens mätmetoder för ansökan om Mediestöd.

Google Analytics Universal* Webb, mobilwebb och appar. Webbanalys. Gratis mätning via självservice. Har kombinerats för nyanslutna kunder med Kantar Media Audits koncept Traffic Audit.

Applicerbart för Mediemyndighetens mätmetoder för ansökan om Mediestöd.

*Google Analytics Universal avvecklades av Google under 2023.

 

avgransare_-_stycke

Regelverk

 

Gällande Regelverket för trafikmätning och publicering av besökstrafik

Nedan framgår vad som gäller när en webbplats, ett nätverk, en mobilsajt eller en app är listade i indexet, var på sin webbplats publicist eller sajtägare ska placera mättagen och gällande definitioner. Se även gällande allmänna villkor för anslutning och användade av tjänsten här (berör webbplatser).

BAKGRUND OCH DEFINITIONER

Bakgrund
KIA-index lanserades 2022 som den officiella mätvalutan för svenska webbplatser. Alla webbplatser som vill få en officiell exponering av sin besökstrafik kan anslutna till Indexet.

I indexet framgår antalet unika webbläsare/användare, besök/sessioner och sidvisningar på veckobasis. Utifrån dessa tre grundvariabler räknas också sidvisningar per besök (S/B), besök per unik webbläsare (B/U) samt förändringar från föregående vecka (%).

Information på sajten används av annonsörer, intressenter, kunder med flera. Närvaro i indexet försäkrar medier och sajtägare om en plats i Sveriges kommersiella internetuniversum.

Giltighet och godkännande av reglerna
Bestämmelser för mätning av webbplatser jämte ändringar av dessa utarbetas av Kantars advisory board. Alla webbplatser är föremål för mätning genom att de godkänner och förbinder sig att följa gällande regelverk. Påföljder vid brott mot dessa regler regleras under punkt 9 nedan.

Antagande av bestämmelserna
Bestämmelser för mätning av webbplatser jämte ändringar av dessa utarbetas av Kantar och branschen i övrigt.

Ändringar av bestämmelserna
Initiativ till ändring av bestämmelserna kan tas av Kantar eller annan av bestämmelserna berörd part.

Användning av mättal/mätresultat/trafiksiffror i marknadsföring
Användning av uppgifter enligt dessa mätningar skall ske på ett entydigt och vederhäftigt sätt i samklang med bokstav och andemening i dessa bestämmelser.

Användningen av uppgifter enligt dessa mätningar skall vara förenlig med gällande lagstiftning och rättslig praxis på marknadsföringens område liksom med god branschpraxis.

Om man anger trafiksiffror/uppgifter i marknadsföringssammanhang ska man använda den senaste mätningen som är publicerad

Om man anger trafiksiffror/uppgifter i marknadsföringssammanhang ska man tydligt ange källa enligt följande; [trafiksiffra-period-år-Kantar webbstatistik] exempel:
12 345 unika webbläsare, vecka 1 2015, Kantar webbstatistik

Om trafiksiffror/uppgifter används i marknadsföring tillsammans med andra data skall det klart framgå vilka siffror som är hämtade från denna mätning.

avgransare_-_stycke

DEFINITIONER

Definitioner som också godkänd mätleverantör måste förhålla sig till och kunna förmedla uppgifter för.

Webbplats
Webbplats eller webbsida som använder innehåll som hämtas från Internet. Exkluderat från detta är nyhetsbrev. Mätregler för appar och mobilsajter finns separat.

Sidvisning
En sidvisning uppstår då besökaren genom aktiv handling väljer att anropa nytt innehåll på webbplatsen som väsentligen ändrar innehållet som visas på webbplatsen, exkluderat scrollning.

Scrollning kan dock ge upphov till ny sidvisning i ett undantagsfall:
En ny sidvisning kan även uppstå om scrollning gör att nytt material laddas in på webbplatsen på ett sätt som gör det tydligt att innehållet på webbplatsen väsentligt förändras, samt att URL:en i samband med detta uppdateras.

Besök (sessioner)
Besök på en mobil webbplats beräknas per unik mobilläsare. Besök börjar med första sidvisningen från en unik mobilläsare. Eventuellt följande sidvisningar från samma mobilläsare med en tidsskillnad mellan sidvisningarna på mindre än 30 minuter tillhör samma besök. Om tidsskillnaden mellan två sidvisningar är mer 30 minuter eller mer påbörjas ett nytt besök

Unika webbläsare
Antalet unika webbläsare beräknas med hjälp av förstaparts-cookie.

Mätverktyg
Ett verktyg för mätning av mättal för redovisning i indexet, som följer av Kantar godkänd metod för mätning.

Trafiksiffror
Är de mätresultat som kommer ut av trafikmätningar som görs i enlighet med villkoren i detta avtal.

Time Spent (Spenderad tid per besök)
Definitionen är baserad på snitt-tiden per besök för de som besöker webbplatsen under perioden (måndag till söndag) från tiden för laddningen av första sidvisningen till tiden för laddningen av sista sidvisningen.

Spenderad tid per besök utgörs av tidsskillnaden mellan första och sista sidvisningen i besöket. Om besöket endast utgörs av en sidvisning medräknas inte denna i beräkningen av spenderad tid.

Besök som bara innehåller en sidvisning exkluderas.

Desktop
Med desktop webbesök menas vanligen desktop/PC trafik kombinerat med mobilwebbtrafik.

Mobila webbesök
Med mobila webbesök kan menas webbplatser som är avsedda för användning av mobiltelefoner eller mobil webbtrafik som räknas samman med desktoptrafik. Användning av mobiltelefoner på vanliga webbplatser kan redovisas separat i indexets trafikmätningar.

Definition sidvisning i applikationer
Med applikationer menas ett program som är programmerat i operativsystemspecifik kod och som inte körs i webbläsare.

En sidvisning uppstår då besökaren genom aktiv handling väljer att anropa nytt innehåll på webbplatsen som väsentligen ändrar innehållet som visas på webbplatsen, exkluderat scrollning.

Definition av SDK
Software Development Kit (SDK) är en uppsättning utvecklingsverktyg för att göra det möjligt att förenkla och standardisera kommunikationen från appar till datainsamlingen för webbanalys-system. Normalt sett är SDK:n begränsad till ett specifikt operativsystem.

Definition web app
Web app är en app som använder nätverksteknologi och webbläsarteknologi för att genomföra ett eller flera ärenden över ett nätverk, generellt i en webbläsare.

Definition native app
En native app är en app som har utvecklats för att användas på en specifik plattform (operativsystem) eller enhet (en typ av telefon, läsplatta eller motsvarande) och som är fristående från webbläsare.

Definition hybridapp
En hybridapp är skriven för att användas på en specifik plattform (dvs. operativsystem) och använder web- och nätverksteknologi och är fristående från webbläsare.

Nätverk
För mätning av nätverk hänvisar vi till gällande regelverk för trafikmätning § 8.

Taggade sidor (mätscript)
Sidor som skall mätas skall taggas. Om det finns flera mättaggar på sidan får endast en mättagg per sida användas för mätningen. Om sidan är en frame-sida skall endast en frame ha en mättag.

Mättagg skall placeras längst ned på de sidor som skall mätas och skall då vara synlig i koden. Alternativ använder Publicist eller Sajtägare sig av lösningar såsom Google Tag Manager.

Filtrerad (ej medräknad) trafik
Trafik från andra enheter än enligt ovan medräknas inte. Det gäller till exempel emulatorer etc.

All data bör filtreras från kända robots/crawlers.

All data skall filtreras från dubbletter och annan icke godkänd trafik.

Annat som inte medräknas:
– Error, grafik och annonser
– Popup–sida som visas utan (särskild för berörd sida) aktiv handling av besökaren
– Interntrafik avseende utveckling och drift av webbplats som är väsentlig
– Annan trafik som inte uppfyller bestämmelserna

avgransare_-_stycke

REGLER FÖR DEN TEKNISKA MÄTNINGEN

GENOM GODKÄND MÄTLEVERANTÖR

 

1. Inledning gällande teknisk mätning
1.1
Det finns i princip tre grundläggande regler som måste iakttas för att publicera trafiksiffror i indexet.

Den första grundläggande regeln är att en och samma sidvisning endast får redovisas på indexet en gång (undantag för nätverk).

Den andra grundläggande regeln är att det är besökarnas aktiva handlingar på webbplatsen som mäts och redovisas i indexet.

Den tredje grundläggande regeln är att mätverktyget följer av Kantar godkänd metod för publicering i indexet.

1.2
Den enskilda webbplatsen äger sin egen data i förhållande till avtal med teknisk mätleverantör. Indexet och dess topplistor som omfattas av gällande regelverk ägs av Kantar Media Sweden AB.

2. Taggning – vilka sidor och var på dessa
2.1 Taggen placeras nederst i källkoden på de webbsidor som ska mätas. Flera taggar får finnas på samma webbplats men bara en av dessa får redovisas per listning i indexet.

2.2 Eftersom det är besökarnas aktiva handlingar som redovisas på KIA-index måste eventuella sidvisningar genererade via automatisk uppdatering exkluderas ur de siffror som levereras till och redovisas på KIA-index.

2.3 Sidor med automatiska redirects får inte inkluderas i de tal som publiceras på KIA-index. Detta inkluderar redirects som förflyttar användaren mellan olika domäner. Om användaren handlat aktivt för att nå redirectsidan, får webbplatsen placera en tagg på den slutgiltiga sidan användaren hamnar på, inte de sidor användaren hoppar förbi automatiskt.

2.4 Taggen placeras på innehållssidor, inte på frames (menyer, top-frames, partner-frames, dolda frames, i-frames etc). Det får bara finnas en innehållssida per frameset.

3. Revidering
3.1 Förhållandet mellan Kantar och webbplatsens ägare regleras genom separat avtal mellan dessa två parter, för alla företag som listar sina sajter i indexet gäller detta avtal. Avtalet innehåller bland annat regler för transparens avseende vem som äger trafiken, rätt till stickprovskontroller och tydliga påföljder vid överträdelse av mätregler.

3.2 Följande gäller vid kontroll av data för publicering i indexet enligt gällande regelverk:
3.2.1. Kantar kontaktar webbplatsens kontaktperson (angiven i avtal mellan Kantar Media Sweden AB och sajten/nätverket/publicisten för samarbete i ärendet. Webbplatsens kontaktperson ska vara behjälplig i dessa ärenden och kunna ge Kantar, under sekretess, information rörande trafik och fördelning av trafik inom nätverk osv.
3.2.2. Om ärendet kräver åtgärd kontaktar Kantar sajtens/nätverkets/publicistens  kontaktperson och ber om justering samt meddelar när detta ska vara åtgärdat.
3.2.3. Om ärendet inte åtgärdats inom 14 dagar avpubliceras sajten/nätverket i indexet till dess att ärendet är löst. Merkostnad för administration kan komma att belastas webbplatsen enligt avtal.
3.2.4. Om/när ärendet är åtgärdat publiceras sajten/nätverket nästföljande onsdag. Den del av trafiken som innan åtgärd har varit publicerat avpubliceras.
3.2.5. Kantar har rätt att ta bort felaktiga historiska data retroaktivt.
3.2.6. Kantar applicerar konceptet Traffic Audit för verifiering av gällande mättagar. Läs mer om Traffic Audit här.

4. Cookies
4.1 Mätning av enskild sajt ska ske med förstapartscookie eller godkänd tredjepartscookie.

4.2 Mätning av nätverk ska ske med tredjepartscookie och redovisas netto.

4.3 Cookies måste ha ett utgångsdatum som är minst fjorton dygn från då den sätts.

5. Tillgodoräknande av trafik 
5.1 Tillgodoräkning av trafiken på en annonsbärande webbplats avgörs av vem som äger annonsplatser på den mätta webbplatsen.

5.2 Samarbete mellan olika parter utformas på ett sådant sätt att det inte råder några tvivel om vems innehåll presenteras på webbplatsen.

5.3 Tydligt avtal om hur trafiken fördelas mellan webbsidor som listas i indexet ska finnas tillgängligt och uppvisas på begäran för Kantar.

5.4 Kantar har tolkningsföreträde ifråga om tillgodoräkning av trafiken.

5.5 Subdomän/undersektion med trafik som överstiger 100 000 unika webbläsare per vecka bör särredovisas i indexet. En subdomän/undersektion kan vara på formen xxx.webbplats.se eller www.webbplats.se/xxx

5.7 Om en webbplats, alternativt en undersektion, har mindre än 50 procent trafik från svenska IP-adresser, bör denna trafik inte redovisas i indexet. Efter att undersektioner och/eller webbplatser tagits bort enligt regeln ovan kan återstående trafik presenteras i indexet.

5.7 Webbplats ska vara tydlig med direkttrafik och trafik från extern trafikkälla.

5.8 Sidor som automatisk skickar besökaren vidare till en annan sida (redirect) medräknas inte. Däremot kan den slutliga målsidan medräknas om besökare gjort en aktiv handling för att nå sidan. Sidor som uppdaterar sig själva med så kallade meta-refresh-taggar måste ha en refreshtid mellan 600 och 1 799 sekunder för att få taggas. Den övre gränsen är direkt knuten till de 30 minuter som de facto gäller som timeout på sessioner (besök).

6. Icke annonsbärande sidor
6.1 Det är tillåtet att mäta och redovisa i indexet webbplatsens alla sidvisningar oavsett om de är annonsbärande eller ej.

7. Presentation/Publicering av trafiksiffror
7.1 Vanligen publiceras nya uppgifter i indexet varje onsdag. Den absolut längsta redovisningsperioden är en kalendervecka (måndag – söndag). Redovisning sker i form av topplista. Redovisning skall ske av måtten unika webbläsare/användare, besök/sessioner och sidvisningar och avse veckosiffror. Även spenderad tid per besök kan förekomma när mätsystem och inrapportering tillåter funktionalitet.

7.2 Redovisning av trafiktal sker på www.kiaindex.se eller annan av Kantar anvisad webbplats, såsom Mediafacts. Redovisning kan även ske på mätleverantörens webbsida med senaste trafiktalen. Publicist / Sajtägare redovisar sina trafiktal på domännivå och/eller sektion/subdomännivå (undantag nätverk).

7.3 Ägaren av webbplatsens trafik i samråd med Kantar bestämmer det namn som anges i indexet. Alla nätverk måste ha tilläggsnamnet nätverk eller motsvarande, för att det ska vara tydligt att trafiken består av mer än en webbplats. Ägaren av webbplatsen uppdaterar Kantar om all relevant information om webbplatsen vid anslutning till indexet.

7.4 Indexet är publikt.

7.5 Publicering av trafiktalen i indexet medför en kostnad som redovisas i separat prislista och förmedlas till anslutna kunder.

8. Redovisning av Nätverk
8.1 Nätverk i indexet redovisas på följande sätt:

Nätverk totalt varav Del 1, varav Del 2, varav Del 3 osv. Varje nätverk måste alltid redovisa minst en webbplats särredovisad.

8.2 En webbplats trafik får redovisas upprepade gånger i indexet under förutsättning att webbplatsens trafik då redovisas som en del av nätverk.

8.3 Inom samma nätverk måste samma mätverktyg användas.

9. Påföljder vid brott mot dessa regler

Bestämmelser för mätning av  webbplatser jämte ändringar av dessa utarbetas av Kantar och branschen i övrigt. Initiativ till ändring av bestämmelserna kan tas av Kantar eller av bestämmelserna annan berörd part.

Om webbplats gjort uppenbart avsteg från bestämmelserna i ärende av större vikt och rättelse inte kunnat vinnas, äger Kantar rätt att avpublicera webbplatsen från indexets lista. Indexet skall tillkännage avstängningsbeslut samt verka för att detta publiceras i lämplig ordning.

 

ÖVRIGA OM PUBLICERING

Publicering sker varje vecka av föregående kalenderveckas redovisning. Normalt sker publiceringen under onsdagen. Undantag från detta kan ske i samband med storhelger och motsvarande.

Information om utebliven publicering skall lämnas från Publicist / Sajtägare till Kantar.

Kantar kan kommentera väsentliga förändringar i siffrorna för enskilda webbplatser.  Publicist / Sajtägare skall vid förfrågan bidra med nödvändig information angående förändring.

Användning av publika uppgifter i marknadsföringen
Användning av uppgifter enligt dessa mätningar skall ske på ett entydigt och vederhäftigt sätt i samklang med bokstav och andemening i dessa bestämmelser.

Användningen av uppgifter enligt dessa mätningar skall vara förenlig med gällande lagstiftning och rättslig praxis på marknadsföringens område liksom med god branschpraxis.

Om man anger trafiksiffror/uppgifter i marknadsföringssammanhang skall skall man använda den senaste mätningen som är publicerad

Om man anger trafiksiffror/uppgifter i marknadsföringssammanhang skall man tydligt ange källa enligt följande; [trafiksiffra-period-år-Kantar-mätleverantör] exempel:
12 345 unika mobilläsare, vecka 1 2009, Kantar webbstatistik-Google Analytics

Om trafiksiffror/uppgifter används i marknadsföringen tillsammans med andra data skall det klart framgå vilka som avser denna mätningen.

 

avgransare_-_stycke

Indexets mättal

I indexet redovisas varje vecka trafikssiffror utifrån Teknisk mätning, segmenterade efter enhet (device). De redovisade mättalen är mätta efter gällande regler och kvalitetssäkras genom konceptet Traffic Audit. Därtill redovisas nya månadsuppgifter från ORVESTO Internet på sidan ”Individmätning”. Läs mer om begreppen nedan.

 

TEKNISK MÄTNING – WEBBPLATSERS BESÖKSMÅTT

Teknisk Mätning är samlingslistan som redovisar antingen trafik från mobil och desktop/tablet uppdelat eller trafik ihopslaget (app exkluderat). Samtliga mäts enligt KIA-index regelverk för respektive enhet. För att listas här behöver trafiken vara mätt med en och samma mätleverantör.

Webb redovisar trafik från desktop och tablet.

Mobil redovisar trafik från mobilsajt.

Appar redovisar trafik från app.

 

Webbplatser listas i blå färg, förinställt per vecka men man kan välja att se data per dag.

  • Symbolen med ett plus-tecken (+) = indikerar att detta medie är ett nätverk som har flera webbplatser listade på Kiaindex.se. Klicka på + för att se samtliga.
  • Symbolen T innan webbplatsens namn = webbplatsens summerade trafik för nätverket och från alla plattformar (desktop/tablet/mobil) uppvisas. Står för ”Total”.

Trafiken uppvisas som Sidvisningar, S/B, Besök, B/U, Unika webbläsare och % på veckonivå:

  • Sidvisningar = det totala antalet visade sidor under perioden, baserat på antal gånger som en sida laddas (eller laddas om) i en webbläsare.
  • S/B = Sidor per besök (motsvarande sidor per session i Google Analytics) som en användare gör.
  • Besök = Antal besök genomförda under perioden (motsvarande sessioner i Google Analytics). En session är en grupp interaktioner med en webbplats som sker under en viss tidsperiod.
  • B/U = Besök per unik webbläsare/användare (motsvarande sessioner per användare i Google Analytics).
  • Unika webbläsare = motsvarande besökare/användare på sajten.
  • % = procentuell utveckling mot föregående vecka.