ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KIA-INDEX

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KIA-ANSLUTNA WEBBPLATSER

Dessa allmänna villkor gäller för alla vars webbplatser är anslutna till KIA-index. gemensamt kallat för parterna.

I detta avtal avses:

 • Tjänsten – KIA-index, är en digital tjänst och som varje vecka publicerar besöksstatistik för nättjänstens anslutna webbplatser. Tjänsten administreras av Sveriges Annonsörer.
 • Publicist eller Sajtägare – Administrerar den webbplats som är ansluten till KIA-index och som nyttjar tjänsten enligt detta avtal. En Publicist eller Sajtägare kan exempelvis vara ett företag, organisation, förening eller en myndighet.
 • Webbplatsen/Sajten – Den till KIA-index anslutna webbplatsen/sajten.
 • Regelverket – De regler och villkor som gäller för Publicister eller Sajtägare och dess webbplatser som publicerar sin statistik via KIA-index. Regelverket finns på kiaindex.se

På nedanstående villkor ansluter Publicisten eller Sajtägare följande webbplatser/sajter till KIA-index:

Tjänstens innehåll – KIA-index förpliktelser

 • KIA-index åtar sig att publicera statistik på kiaindex.se samt hos KIA-index samarbetspartners. Åtagandet gäller endast under förutsättning att statistik levererats för ovan nämnda av Publicisten eller Sajtägare och dess anslutna webbplatser från av KIA-index godkänd leverantör.
 • Om Publicist/Sajtägare eller webbplatsen inte följer Regelverket ska KIA-index utreda saken på det sätt som föreskrivs i Regelverket.
 • KIA-index löser inte konflikter, situationer etc. som uppstår eller kan uppstå mellan olika Publicister/Sajtägare och dess anslutna webbplatser.
 • KIA-index är medvetet om att Publicist och Sajtägare äger sina siffror avseende besöksstatistik på de Sajter som omfattas av detta avtal. Som en del av KIA-index åtagande gäller dock att KIA-index har publiceringsrätt avseende siffror för Publicist eller Sajtägare listade på KIA-index.

Publicistens förpliktelser

 • Det åligger Publicist eller Sajtägare att se till att statistik levereras från av KIA-index godkänd mätleverantör för publicering på Tjänsten.
 • Det åligger Publicist eller Sajtägare att följa Regelverket och de mätregler som gäller. Publicist/Sajtägare är medveten om att ansluten webbplats kan ”nollställas” eller tas bort från Tjänsten om Regelverket inte följs.
 • Om Publicist/Sajtägare genomför ändringar på den/de webbplatser som omfattas av detta avtal, såsom ändringar i mättaggar eller uppbyggnaden av webbplatsen (t.ex. genom trafikdrivande samarbete med andra webbplatser/sajter), ska ansvarig kontaktperson på KIA-index kontaktas i god tid för att förändringen ska kunna godkännas.
 • Publicist/Sajtägare är medveten om och accepterar att Kantar Sifo AB som driver äger tolkningsrätt av Regelverket tillsammans med aktuellt advisory board och dess direktiv vid varje tillfälle ska efterföljas av Publicist/Sajtägare.
 • Det åligger PublicistSajtägare att stämma av med KIA-index så att Publicist eller Sajtägare och dess publicering av trafiksiffror läggs på en tid och en veckodag som gagnar båda parter i detta avtal. KIA-index har rätt att motsätta sig publicering om sådan skulle komma i konflikt med KIA-index publicering.

Pris

Priset för att utnyttja Tjänsten framgår på KIA-index webbplats. Publicisten är medveten om och accepterar att priset kan förändras i samband med uppdateringar av tjänsten. Prisförändringar aviseras på KIA-index webbplats i samband kostnadsförändringen.

Årsavgiften faktureras halvårsvis i förskott.

Uppsägningstid

Dessa villkor gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om sex (6) månader. Om någon av parterna väsentligen bryter mot detta avtal eller Regelverket har den andre parten rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Tvistelösning

Uppstår tvist med anledning av dessa avtalsvillkor skall parterna i första hand försöka lösa tvisten i godo genom förhandlingar/överläggningar/diskussioner. För det fall parterna inte kan enas, skall tvisten lösas av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

Stockholm januari 2020

Kantar Sifo AB/KIA-index