GDPR villkor för KIA-index

Information om GDPR till alla KIA-index kunder

Som kund till KIA-index som ägs av Kantar Sifo AB samlas vissa personuppgifter in och behandlas på olika sätt. Nedan följer information om behandlingen samt om rättigheter för dig som registrerad fysisk person.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:
Kantar Sifo AB, org.nr. 556060-1220
114 78 Stockholm

Vid frågor kontakta oss på:
info@kantarsifo.com

Medlem är:
Det företag som har ingått avtal om medlemskap i KIA-index (Kantar Sifo AB).

Medlemsrepresentant är:
Den/de fysiska personer som Kantar Sifo AB registrerar inom ramen för denna personuppgiftspolicy.

För ytterligare information om Kantar Sifo ABs hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Kantars dataskyddsombud.
Om du har synpunkter på hur Kantar Sifo AB hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.

Ändamål med behandlingen och laglig grund

Som kund till KIA-index som ägs av Kantar Sifo AB behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera medlemsförhållandet och för att Kantar Sifo AB ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig och ditt medlemsföretag/organisation/förening i enlighet med ingånget avtal om medlemskap.

Därutöver används uppgifterna för att Kantar Sifo AB ska kunna erbjuda anpassade erbjudanden till medlemmar och deras medlemsrepresentanter. Behandlingen grundas på det avtal eller det avtalsförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som medlemmen gör hos Kantar Sifo AB.

Marknadsföring skickas till medlemmar och dess representanter grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av Kantar Sifo AB.

All behandling som grundas på medlemsrepresentantens samtycke kan medlemsrepresentanten när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta Kantars dataskyddsombud.

Överföring av uppgifter

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till Kantar Sifo AB, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att Kantar Sifo AB ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot medlemmar samt i marknadsföringssyfte.

Överföringar till tredje land

Kantar Sifo AB strävar efter att inte överföra personuppgifter till ett land eller bolag/förening placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer Kantar Sifo AB vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda våra medlemsrepresentanters personuppgifter.

Lagring och gallring

Medlemsrepresentantens personuppgifter sparas så länge medlemförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter som registrerad

När Kantar Sifo AB samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

  • Begära ett utdrag över de personuppgifter Kantar Sifo AB behandlar samt på vilket sätt de behandlas;
  • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;
  • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att Kantar Sifo AB inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund;
  • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds; och
  • När dataskyddsförordningen börjar tillämpas nyttja rätten till dataportabilitet.

Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta Kantar Sifo AB/dataskyddsombudet

Säkerhet

Kantar Sifo AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Övrigt

Kantar Sifo ABs webbplatser kan innehålla olika bloggar, forum, wikis och andra social media-applikationer eller tjänster som tillåter dig att dela innehåll med andra användare (kollektivt ”Social Media-applikationer). Alla personuppgifter eller annan information som du bidrar med i någon social media-applikation kan läsas, inhämtas och användas av andra användare av denna social media-applikation, över vilka vi har lite eller ingen kontroll. Därför tar vi inget ansvar för någon annan användares användning eller missbruk av information som du bidragit med i någon social media-applikation.

Kantar Sifo AB
15 janauri 2020