KIA-index mätregler

Gällande Regelverk för KIA-index

Nedan framgår vad som gäller när en webbplats, ett nätverk, en mobilsajt eller Webb-tv listas på KIA-index, var på sin webbplats publicist eller sajtägare ska placera mättagen och gällande definitioner.

Se även gällande allmänna villkor för användade av tjänsten här.

avgransare_-_stycke

Regler för trafikmätning av KIA-index listade sajter

BAKGRUND OCH DEFINITIONER

Bakgrund
KIA-index är den officiella mätvalutan för svenska webbplatser. Av listan framgår antalet unika webbläsare (baserat på kakor), besök och sidvisningar. Utifrån dessa tre grundvariabler räknas ut sidvisningar per besök, besök per unik webbläsare samt förändringar från föregående mättillfälle. Alla webbplatser som vill få en officiell mätning av sin trafik ska vara med i KIA-index. Resultaten används av annonsörer, intressenter, kunder med flera. Närvaro på KIA-index försäkrar er om en plats i Sveriges kommersiella internetuniversum.

Giltighet och godkännande av reglerna
Bestämmelser för mätning av webbplatser jämte ändringar av dessa utarbetas av KIA-Index regelgrupp. Alla webbplatser som är föremål för mätning genom KIA-index godkänner och förbinder sig att följa dessa regler. Påföljder vid brott mot dessa regler regleras under punkt 9 nedan.

Ändringar av reglerna

Initiativ till ändring av bestämmelserna kan tas av KIA-index/Kantar Sifo AB eller annan av bestämmelserna berörd part.

Användning av mättal/mätresultat/trafiksiffror i marknadsföring
Användning av uppgifter enligt dessa mätningar skall ske på ett entydigt och vederhäftigt sätt i samklang med bokstav och andemening i dessa bestämmelser.

Användningen av uppgifter enligt dessa mätningar skall vara förenlig med gällande lagstiftning och rättslig praxis på marknadsföringens område liksom med god branschpraxis.

Om man anger trafiksiffror/uppgifter i marknadsföringssammanhang ska man använda den senaste mätningen som är publicerad

Om man anger trafiksiffror/uppgifter i marknadsföringssammanhang ska man tydligt ange källa enligt följande; [trafiksiffra-period-år-KIA-index] exempel:
12 345 unika webbläsare, vecka 1 2015, KIA-index

Om trafiksiffror/uppgifter används i marknadsföring tillsammans med andra data skall det klart framgå vilka siffror som är hämtade från denna mätning.

 

TEKNISK MÄTNING

1. Inledning gällande teknisk mätning
1.1
Det finns i princip tre grundläggande regler som måste iakttas för att publicera trafiksiffror på KIA-index. Den första grundläggande regeln är att en och samma sidvisning endast får redovisas på KIA-index en gång (undantag för nätverk). Den andra grundläggande regeln är att det är besökarnas aktiva handlingar på webbplatsen som mäts och redovisas på KIA-index. Den tredje grundläggande regeln är att mätverktyget följer av KIA-index godkänd metod för publicering på KIA-index.

1.2
Samtliga regler i stycket ”Regler för trafikmätning av KIA-index listade sajter” gäller för mätning/taggning av webbsidor.

2. Taggning – vilka sidor och var på dessa
2.1 Taggen placeras nederst i källkoden på de webbsidor som ska mätas. Flera taggar får finnas på samma webbplats men bara en av dessa får redovisas per listning på KIA-index.

2.2 Eftersom det är besökarnas aktiva handlingar som redovisas på KIA-index måste eventuella sidvisningar genererade via automatisk uppdatering exkluderas ur de siffror som levereras till och redovisas på KIA-index.

2.3 Sidor med automatiska redirects får inte inkluderas i de tal som publiceras på KIA-index. Detta inkluderar redirects som förflyttar användaren mellan olika domäner. Om användaren handlat aktivt för att nå redirectsidan, får webbplatsen placera en tagg på den slutgiltiga sidan användaren hamnar på, inte de sidor användaren hoppar förbi automatiskt.

2.4 Taggen placeras på innehållssidor, inte på frames (menyer, top-frames, partner-frames, dolda frames, i-frames etc). Det får bara finnas en innehållssida per frameset.

3. Revidering
3.1 Förhållandet mellan KIA-index och webbplatsens ägare regleras genom separat avtal mellan dessa två parter, för alla företag som listar sina sajter på KIA-index gäller detta avtal. Avtalet innehåller bland annat regler för transparens avseende vem som äger trafiken, rätt till stickprovskontroller och tydliga påföljder vid överträdelse av mätregler.

3.2 Följande gäller vid kontroll av data för publicering på KIA-index enligt KIA-index regelverk:
3.2.1. KIA-index kontaktar webbplatsens kontaktperson (angiven i avtal mellan Kantar Sifo och sajten/nätverket/publicisten för samarbete i ärendet. Webbplatsens kontaktperson ska vara behjälplig i dessa ärenden och kunna ge KIA-index, under sekretess, information rörande trafik och fördelning av trafik inom nätverk osv.
3.2.2. Om ärendet kräver åtgärd kontaktar KIA-index sajtens/nätverkets/publicistens  kontaktperson och ber om justering samt meddelar när detta ska vara åtgärdat.
3.2.3. Om ärendet inte åtgärdats inom 14 dagar avpubliceras sajten/nätverket på KIA-index till dess att ärendet är löst. Merkostnad för KIA-index administration kan komma att belastas webbplatsen enligt avtal.
3.2.4. Om/när ärendet är åtgärdat publiceras sajten/nätverket nästföljande onsdag. Den del av trafiken som innan åtgärd har varit publicerat avpubliceras.
3.2.5. KIA-index har rätt att ta bort felaktiga historiska data retroaktivt.
3.2.6. KIA-index applicerar konceptet Traffic Audit för verifiering av gällande mättagar. Läs mer om Traffic Audit här.

4. Cookies
4.1 Mätning av enskild sajt ska ske med förstapartscookie eller godkänd tredjepartscookie.

4.2 Mätning av nätverk ska ske med tredjepartscookie och redovisas netto.

4.3 Cookies måste ha ett utgångsdatum som är minst fjorton dygn från då den sätts.

5. Tillgodoräknande av trafik 
5.1 Tillgodoräkning av trafiken på en annonsbärande webbplats avgörs av vem som äger annonsplatser på den mätta webbplatsen.

5.2 Samarbete mellan olika parter utformas på ett sådant sätt att det inte råder några tvivel om vems innehåll presenteras på webbplatsen.

5.3 Tydligt avtal om hur trafiken fördelas mellan webbsidor som listas på KIA-index ska finnas tillgängligt och uppvisas på begäran för KIA-index.

5.4 KIA har tolkningsföreträde ifråga om tillgodoräkning av trafiken.

5.5 Intranät får inte inkluderas i de tal som publiceras på KIA-index.

5.6 Subdomän/undersektion med trafik som överstiger 100 000 unika webbläsare per vecka bör särredovisas på KIA Index. En subdomän/undersektion kan vara på formen xxx.webbplats.se eller www.webbplats.se/xxx

5.7 Om en webbplats, alternativt en undersektion, har mindre än 50 procent trafik från svenska IP-adresser, bör denna trafik inte redovisas på KIA-index. Efter att undersektioner och/eller webbplatser tagits bort enligt regeln ovan kan återstående trafik presenteras på KIA-index.

5.8 Artiklar som publiceras på Facebook via Instant Articles som har över 100 000 unika webbläsare bör särredovisas på KIA-index, detsamma gäller nya tjänster som Sociala Medier kan komma att lansera. Detta för att vara tydlig med direkttrafik och trafik från extern trafikkälla. Om publicisten vill visa hela räckvidden behöver ett ”nätverk” skapas.

Därigenom behöver publicisten skapa en separat listning av trafiken från de externa trafikkällorna, så att det blir tydligt vilken del av trafiken som har kommit från dessa och vilken del som är från den egna webbplatsen, man kan även välja att inte publicera trafiken men då ska trafiken inte inkluderas i den vanliga redovisningen.

6. Icke annonsbärande sidor
6.1 Det är tillåtet att mäta och redovisa på KIA-index webbplatsens alla sidvisningar oavsett om de är annonsbärande eller ej.

7. Presentation av trafiksiffror
7.1 Vanligen varje onsdag publiceras KIA-index. Den absolut längsta redovisningsperioden är en kalendervecka.

7.2 Webbplatsen redovisar sina trafiktal på domännivå och/eller sektion/subdomännivå (undantag nätverk).

7.3 Ägaren av webbplatsens trafik i samråd med KIA-index bestämmer det namn som anges på KIA-index. Alla nätverk måste ha tilläggsnamnet nätverk eller motsvarande, för att det ska vara tydligt att trafiken består av mer än en webbplats. Ägaren av webbplatsen publicerar och uppdaterar all relevant information om webbplatsen i anslutning till KIA-index.

7.4 Varje webbplats (och/eller sektion av webbplats) tilldelas endast en kategori. Kategori går att byta endast var tredje månad och sker då i samråd med KIA-index.

7.5 Publicering av trafiktalen på KIA-index medför en kostnad som redovisas i separat prislista.

8. Redovisning av Nätverk
8.1 Nätverk på KIA-index redovisas på följande sätt: Nätverk totalt varav Del 1, varav Del 2, varav Del 3 osv. Varje del med minst 20 000 webbläsare per vecka omfattas av regeln om enskild redovisning inom nätverk. Varje nätverk måste alltid redovisa minst en webbplats särredovisad.

8.2 En webbplats trafik får redovisas upprepade gånger på KIA-index under förutsättning att webbplatsens trafik då redovisas som en del av nätverk.

8.3 Inom samma nätverk måste samma mätverktyg användas

 

ANTAGANDE OCH ÄGANDE

Antagande av bestämmelserna
Bestämmelser för mätning av  webbplatser jämte ändringar av dessa utarbetas av KIA-index och branschen i övrigt.

Ändringar av bestämmelserna
Initiativ till ändring av bestämmelserna kan tas av KIA-index/Kantar Sifo AB eller annan av bestämmelserna berörd part.

Ägande av listor och förbindelser
Den enskilda webbplatsen äger sin egen data i förhållande till avtal med teknisk mätleverantör.

Topplistorna som omfattas av detta regelverk ägs av Kantar Sifo.

Påföljder /sanktioner vid avvikelse från guide
Om webbplats gjort uppenbart avsteg från bestämmelserna i ärende av större vikt och rättelse inte kunnat vinnas, äger KIA-index rätt att avpublicera webbplatsen från KIA-index lista. KIA-index skall tillkännage avstängningsbeslut samt verka för att detta publiceras i lämplig ordning.

Redovisning
Redovisning av trafiktal skall ske på www.kiaindex.se eller annan av KIA-index anvisad webbplats. Redovisning kan även ske på mätleverantörens webbsida med senaste trafiktalen.

Redovisning sker i formen av topplista.

Redovisning skall ske av måtten unika mobilläsare, besök och sidvisningar. Även spenderad tid per besök kan redovisas.

Redovisning sker också av mobila webbplatser och mobila applikationer. Redovisning kan även ske av nätverk eller av avdelningar av webbplatser. En webbplats kan tillhöra flera nätverk.

Sidor och tjänster som skall medräknas i mätningen skall vara tillgängliga för allmänheten.

Sidor och tjänster som kräver inloggning kan mätas under förutsättning att de är offentligt tillgängliga.

Sidor som automatisk skickar besökaren vidare till en annan sida (redirect) medräknas inte. Däremot kan den slutliga målsidan medräknas om besökare gjort en aktiv handling för att nå sidan. Sidor som uppdaterar sig själva med så kallade meta-refresh-taggar måste ha en refreshtid mellan 600 och 1 799 sekunder för att få taggas. Den övre gränsen är direkt knuten till de 30 minuter som de facto gäller som timeout på sessioner (besök).

I anslutning till topplista skall information lämnas om vilka webbplatser och applikationer som är inkluderade i mätningen och vilka domäner redovisning avser.

KIA-index kan kommentera väsentliga förändringar i siffrorna för enskilda webbplatser.  Webbplatserna skall bidra med nödvändig information angående detta.

Redovisningsperiod är kalendervecka (måndag – söndag).

 

DEFINITIONER

Webbplats
Webbplats eller webbsida som använder innehåll som hämtas från Internet. Exkluderat från detta är nyhetsbrev. Mätregler för appar och mobilsajter finns separat.

Sidvisning
En sidvisning uppstår då besökaren genom aktiv handling väljer att anropa nytt innehåll på webbplatsen som väsentligen ändrar innehållet som visas på webbplatsen, exkluderat scrollning.

Scrollning kan dock ge upphov till ny sidvisning i ett undantagsfall:
En ny sidvisning kan även uppstå om scrollning gör att nytt material laddas in på webbplatsen på ett sätt som gör det tydligt att innehållet på webbplatsen väsentligt förändras, samt att URL:en i samband med detta uppdateras.

Besök (sessioner)
Besök på en mobil webbplats beräknas per unik mobilläsare. Besök börjar med första sidvisningen från en unik mobilläsare. Eventuellt följande sidvisningar från samma mobilläsare med en tidsskillnad mellan sidvisningarna på mindre än 30 minuter tillhör samma besök. Om tidsskillnaden mellan två sidvisningar är mer 30 minuter eller mer påbörjas ett nytt besök

Unika webbläsare
Antalet unika webbläsare beräknas med hjälp av förstaparts-cookie.

Mätverktyg
Ett verktyg för mätning av mättal för redovisning på KIA-index, som följer av KIA-index godkänd metod för mätning.

Trafiksiffror
Är de mätresultat som kommer ut av trafikmätningar som görs i enlighet med villkoren i detta avtal.

Time Spent (Spenderad tid per besök)
Definitionen är baserad på snitt-tiden per besök för de som besöker webbplatsen under perioden (måndag till söndag) från tiden för laddningen av första sidvisningen till tiden för laddningen av sista sidvisningen.

Spenderad tid per besök utgörs av tidsskillnaden mellan första och sista sidvisningen i besöket. Om besöket endast utgörs av en sidvisning medräknas inte denna i beräkningen av spenderad tid.

Besök som bara innehåller en sidvisning exkluderas.

Inscreen-mätning
Mätningen måste uppfylla följande:
Mäta och redovisa att minst halva annonsytan visats.
Mäta och redovisa att det hinner passera minst 0,1 sekund från det att annonsanropet gjorts från klienten.
Sampling ned till 5 % av kampanjvolym är tillåten. Denna volym ska endast innehålla korrekt mätt data. Det är t.ex. inte tillåtet att inkludera
volym från webbläsare som inte kan exekvera mätningen på rätt sätt.
Det är tillåtet att vissa webbläsare och/eller versioner av webbläsare undantas. En lista på vilka dessa är ska kunna redovisas.

Mobila webbesök
Med mobila webbesök kan menas webbplatser som är avsedda för användning av mobiltelefoner eller mobil webbtrafik som räknas samman med desktoptrafik.

Användning av mobiltelefoner på vanliga webbplatser redovisas därmed på KIA-index trafikmätningar.

Definition sidvisning i applikationer
Med applikationer menas ett program som är programmerat i operativsystemspecifik kod och som inte körs i webbläsare.

En sidvisning uppstår då besökaren genom aktiv handling väljer att anropa nytt innehåll på webbplatsen som väsentligen ändrar innehållet som visas på webbplatsen, exkluderat scrollning.

Definition av SDK
Software Development Kit (SDK) är en uppsättning utvecklingsverktyg för att göra det möjligt att förenkla och standardisera kommunikationen från appar till datainsamlingen för webbanalys-system. Normalt sett är SDK:n begränsad till ett specifikt operativsystem.

Definition web app
Web app är en app som använder nätverksteknologi och webbläsarteknologi för att genomföra ett eller flera ärenden över ett nätverk, generellt i en webbläsare.

Definition native app
En native app är en app som har utvecklats för att användas på en specifik plattform (operativsystem) eller enhet (en typ av telefon, läsplatta eller motsvarande) och som är fristående från webbläsare.

Definition hybridapp
En hybridapp är skriven för att användas på en specifik plattform (dvs. operativsystem) och använder web- och nätverksteknologi och är fristående från webbläsare.

Nätverk
För mätning av nätverk hänvisar vi till KIA-index regler för trafikmätning § 8.

Taggade sidor (mätscript)
Sidor som skall mätas skall taggas. Om det finns flera mättaggar på sidan får endast en mättagg per sida användas för mätningen. Om sidan är en frame-sida skall endast en frame ha en mättag.

Mättagg skall placeras längst ned på de sidor som skall mätas och skall då vara synlig i koden. Alternativ använder Publicist eller Sajtägare sig av lösningar som Google Tag Manager.

Filtrerad (ej medräknad) trafik
Trafik från andra enheter än enligt ovan medräknas inte. Det gäller till exempel webbrowser-PC, emulatorer etc.

All data filtreras från kända robots/crawlers.

All data filtreras från dubbletter och annan icke godkänd trafik.

Annat som inte medräknas:
– Error, grafik och annonser
– Popup –sida som visas utan (särskild för denna sida) aktiv handling av besökaren
– Interntrafik avseende utveckling och drift av webbplats som är väsentlig.
– Annan trafik som inte uppfyller dessa bestämmelser.

 

PUBLICERINGSREGLER

Publicering sker varje vecka av föregående kalenderveckas redovisning. Normalt sker publiceringen under onsdagen. Undantag från detta kan ske i samband med storhelger och motsvarande.

Information om utebliven publicering skall lämnas från mobila webbplatsen till mätleverantör och KIA-Index. I anslutning till topplistan informeras om detta.

Användning av dessa uppgifter i marknadsföringen
Användning av uppgifter enligt dessa mätningar skall ske på ett entydigt och vederhäftigt sätt i samklang med bokstav och andemening i dessa bestämmelser.

Användningen av uppgifter enligt dessa mätningar skall vara förenlig med gällande lagstiftning och rättslig praxis på marknadsföringens område liksom med god branschpraxis.

Om man anger trafiksiffror/uppgifter i marknadsföringssammanhang skall skall man använda den senaste mätningen som är publicerad

Om man anger trafiksiffror/uppgifter i marknadsföringssammanhang skall man tydligt ange källa enligt följande; [trafiksiffra-period-år-KIA-mätleverantör] exempel:
12 345 unika mobilläsare, vecka 1 2009, KIA-xxyy

Om trafiksiffror/uppgifter används i marknadsföringen tillsammans med andra data skall det klart framgå vilka som avser denna mätningen.

 

avgransare_-_stycke

 

Regler för mätning av Webb-TV

Publicerad: 2009-11-26

Definition av webb-TV

”Rörlig bild” (ej bildspel) som visas i någon form av inbäddad mediespelare på webbsidor som spelas upp i en webbläsare. Webb-TV kan distribueras via streaming eller nedladdning. Fristående annonsering i form av rörlig bild får ej räknas som webb-tv. Enbart ljudmedia, t.ex. webbradio, får ej heller räknas som webb-tv.

(Följande två stycken är ett förtydligande publicerat 141020:)
Endast rörligt innehåll får listas på webb-tv-sektionen på KIA-index. Sidor som innehåller rörligt material redovisas som sidvisning på annan sektion

En aktiv handling (läs ett klick) kan bara ge upphov till en (1) klippvisning.

Mätvärden & nyckeltal

Unika webbläsare [U]
Besök [B]
Klippvisningar [K]
Tittad tid [T]
Besök per unik webbläsare = B/U
Klippvisningar per besök = K/B
Tittad tid per besök = T/B

Definitioner och regler

Unika Webbläsare
Se regler för webbplatsmätning – KIA-index.

Besök
Se regler för webbplatsmätning – KIA-index.

Klipp
All webb-tv som visas i en mediespelare räknas. Det finns ingen min- eller maxlängd och ingen åtskillnad görs mellan kortare ”klipp” eller längre ”program”. Allt innehåll definieras som ”klipp”.

Klippvisning
En klippvisning får räknas då en användare via en aktiv handling startar ett webb-tv-klipp eller program. När rörligt innehåll startas kan klippvisningen registreras med kod placerad i eller vid mediespelaren.

Tittad tid
Med tittad tid avses den totala tiden mellan händelserna start och stopp i webb-TV-spelaren mätt i sekunder. Om den tekniska mätningen sker genom fasta mätintervall skall dessa intervall inte överstiga 15 sekunder. Hela det avslutande intervallet får tillgodoräknas i den tittade tiden.

Mätkod
För att i en officiell topplista kunna redovisa användningen av webb-tv krävs en standardiserad kodning. Klippens mätkod föreslås innehålla minst följande information (markerad text): [[Webbplats][Genre1][Genre2][Titelgrupp][Klipptid][Klipptitel][Publiceringsdatum]] (Genre är en taxonomi, tex genre1=sport, genre2=friidrott)

 

avgransare_-_stycke

KIA-index mättal

På KIA-index redovisas varje vecka trafikssiffror utifrån Teknisk mätning, segmenterade efter enhet (device). De redovisade mättalen är mätta efter KIA-index regler och kvalitetssäkras genom konceptet Traffic Audit. Därtill redovisas nya månadsuppgifter från ORVESTO Internet på sidan ”Individmätning”. Läs mer om begreppen nedan.

 

TEKNISK MÄTNING – WEBBPLATSERS BESÖKSMÅTT

Teknisk Mätning är samlingslistan som redovisar antingen trafik från mobil och desktop/tablet uppdelat eller trafik ihopslaget (app exkluderat). Samtliga mäts enligt KIA-index regelverk för respektive enhet. För att listas här behöver trafiken vara mätt med en och samma mätleverantör.

Webb redovisar trafik från desktop och tablet.

Mobil redovisar trafik från mobilsajt.

Appar redovisar trafik från app.

 

Webbplatser listas i blå färg, förinställt per vecka men man kan välja att se data per dag.

  • Symbolen med ett plus-tecken (+) = indikerar att detta medie är ett nätverk som har flera webbplatser listade på Kiaindex.se. Klicka på + för att se samtliga.
  • Symbolen T innan webbplatsens namn = webbplatsens summerade trafik för nätverket och från alla plattformar (desktop/tablet/mobil) uppvisas. Står för ”Total”.

 

Trafiken uppvisas som Sidvisningar, S/B, Besök, B/U, Unika webbläsare och %:

  • Sidvisningar = det totala antalet visade sidor under perioden, baserat på antal gånger som en sida laddas (eller laddas om) i en webbläsare.
  • S/B = Sidor per besök (motsvarande Sidor per Session i Google Analytics) som en användare gör.
  • Besök = Antal besök genomförda under perioden (motsvarande Sessioner i Google Analytics). En session är en grupp interaktioner med en webbplats som sker under en viss tidsperiod.
  • B/U = Besök per unik användare/webbläsare (motsvarende Sessioner per användare i Google Analytics).
  • Unika webbläsare = motsvarande besökare/användare på sajten.
  • % = procentuell utveckling mot föregående vecka.